Hello, World! This is my Python Application. Deployed throug AWS Server